Salgs- og leveringsbetingelser

B to B
Husted emballage henvender sig primært til Business to Business salg.

Priser
Alle angivne priser er i danske kroner og inkl. afgifter men eksklusiv fragt og moms.

Prisændringer
Vi forbeholder os retten til at ændre priser.

Leveringstid
Ved bestilling inden kl.12.00 på hverdage, sker leveringen normalt næste hverdag.
I visse områder – såsom ikke bro faste øer – kan leveringen tage længere tid.
For varer som er produktions bestilte er leveringstiden længere.
For produkter som er markeret med * er leveringstiden ca. 1 uge..

Leveringsvilkår
Bestillinger over kr.1.500,- excl. moms sendes fragtfrit
Ved bestillinger under kr. 1.500,- faktureres der kr.99,- i fragt excl. moms.
For bestillinger som produceres efter ordre tilkommer der fragt.
Ønskes der advisering af leveringen faktureres der kr. 70,- excl. moms.
Levering sker med Postnord og Dachser. Paller og større leveringer vil ske til lastekaj, godsmodtagelse eller gadeplan
Leverings sker ab sælgers lager. Transport forsikring tegnes kun efter købers skriftlige instruktion og for købers regning.
Hvis leverance sker på paller, sættes varerne udenfor leveringsadressen, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ønskes varerne båret indenfor, vil dette ske for købers regning.
Såfremt sælger bliver bekendt med, at der vil indtræde forsinkelse, skal sælger straks underrette køber herom. Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til at hæve handlen, medmindre køber, ved aftalens indgåelse, skriftligt har betinget sig opfyldelse nøjagtig til en bestemt tid og sælger har accepteret dette skriftligt.
Sælger fritages for leveringsforpligtelsen, såfremt levering hindres af force majeure, strejker, lockout, maskinskade, materialemangel, transportforhold og lignende omstændigheder, som er udenfor sælgers kontrol.

Levering udenfor Danmark
Ved levering uden for Danmark tilkommer der særskilt fragt. Vi bekræftet ordren inkl. fragt.

Pallehåndtering
Ved leverancer på EUR-paller debiteres der en palle omkostning på kr.80,-/pl.

Betaling
15 dage netto fra fakturadato. Privatpersoner skal betale med Dan-/Visakort eller forud.
Ved for sen betaling skal køber betale en morarente på 2% pr. løbende måned fra forfaldsdato.
Ved udsendelse af betalingspåmindelse/rykker faktureres der et gebyr på kr.60,-.
Køber er uberettiget til i købesummen at modregne eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber er uberettiget til at tilbageholde sælgers ejendom for sådanne modkrav.
Husted emballage ApS forbeholder sig retten til at tjekke alle kunder for kreditværdighed.
Hvis det skønnes nødvendigt, vil der blive krævet forudbetaling inden levering af ordren.

Reklamation
Køber er forpligtet til at undersøge det købte og foretage en forsvarlig kontrol straks ved modtagelsen.
Er transportemballagen og/eller varen beskadiget skal køber skriftligt meddele transportøren dette ved modtagelsen..
Er skaden ikke synlig på yderforpakningen skal dette anmeldes til os pr telefon inden 5 dage. Efter denne periode udgår erstatningen.
Køber er ikke berettiget til at returnere produkter uden sælgers samtykke.

1 års garanti
Vi yder mindst 1 års garanti. Garantien gælder for materiale- og produktionsfejl og under forudsætning at produktet har været udsat for normal slidtage.
Som udgangspunkt forsøger vi altid at reparere varen.. 

Returnering og refusion
Husted emballage yder 30 dages fuld returret. Varen skal være ubrugt og i original emballage. Sæsonvarer kan ikke returneres.
KONTAKT OS ALTID PÅ TELEFON INDEN DU RETURNERER VAREN.
Varer der er hjemtaget og/eller fremstillet specielt, kan ikke returneres. 
Returnering sker for købers regning og risiko.
Vi kreditere din konto for beløbet når vi har modtaget varen retur.
Returnering skal altid ske som erhvervsforsendelse og direkte til vores adresse.

Laveste pris garanti
Vi garanterer at vores priser altid er de laveste. Har du købt en vare af os som du senere finder billigere i et andet katalog,
krediterer vi dig differencen, hvis du sender os kataloget hvori du har fundet produktet. 
Denne garanti gælder kun for ikke rabatterede priser og i gældende kataloger.
Vi tager forbehold for trykfejl, udgåede varer og prisændringer.

Ansvarsbegrænsning
Ud over det i punktet ”Reklamation og mangeludbedring” indeholdte afhjælpning eller omlevering kan sælger ikke tilpligtes at yde yderligere omlevering, afhjælpning, erstatning eller godtgørelse af nogen art i øvrigt.
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avance tab eller andet indirekte tab, eller følgeskader hos køber eller tredjemand.
Sælger er ikke ansvarlig for mindre udsving i farvenuancer, der specielt, men ikke udelukkende kan forekomme på ”ikke-hvid” hvide trykemner, for farvenuancer ve levering af forskellige størrelser artikler i samme materiale.
Sælger er ikke ansvarlig for farveafsmitning eller blegning af farver, som følge af lys-påvirkning.
Sælger påtager sig ikke ansvaret for, at varen ikke opfylder købers ønsker eller forventninger, hvis varen er leveret i henhold til billeder og oplysninger på hjemmesiden.

Produktansvar
Sælger er ansvarlig for skader, der skyldes produktansvar efter dansk rets almindelige regler med følgende særlige begrænsninger:
1. Sælger er alene ansvarlig for produktskader, der skyldes defekt eller fare ved det leverede produkt, såfremt defekten eller faren skyldes en fejl eller forsømmelse fra sælgers side.
2. Ansvar for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af lov. Nr. 371 af 7. juni 1989 § 2, stk. 2, 1. pkt. er maksimeret til kr. 500.000,00 eller købsprisen for det skadevoldende produkt, såfremt sidstnævnte beløb er størst.
3. Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader herunder driftstab, tidstab, avance tabe eller lign.
4. Såfremt sælger pålægges produktansvar overfor en senere erhverver af det skadevoldende produkt, skal køber friholde sælger for ethvert krav, i det omfang sælger ikke ville være ansvarlig overfor køber efter betingelserne i nærværende salg- og leveringsbetingelser.
Ovennævnte indeholdte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt sælger ifalder ansvar som følge af grov uagtsomhed.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af de leverede produkter.

Lovvalg og værneting
Disse salgs- og leveringsbetingelser er undergivet dansk ret, og parterne vedtager Sø- og Handelsretten i København som værneting, medmindre sælger måtte ønske at indbringe sagen for anden kompetent ret.